previous next Zebra Shira - 1999


Shibra Shira - 1999

Zebra Shira, acrylic, 24" x 18", 1999